tekening-nieuwezijds-voorburgwal-282-betty-asfalt-verbeterd-800x649

De Stichting Betty Asfalt Complex is in het leven geroepen om de exploitatie van Theater de Richel (vh. Betty Asfalt Complex) te ondersteunen en theaterprojecten in huis te produceren.

Stichting Betty Asfalt Complex

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt het bestuur van de Stichting Het Betty Asfalt Complex het actuele beleid vast. Dit beleidsplan werd vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 mei 2024.

Het beleidsplan zal, indien nodig, jaarlijks worden aangepast.

Het Betty Asfalt Complex (BAC) is gevestigd in het voormalige kleinkunst/cabaret theater TINGEL TANGEL in Amsterdam. In de 15e eeuw stond op de plek aan de Nieuwezijds Voorburgwal 282 een klooster, dat in de achttiende eeuw werd verbouwd tot een burgemeesterswoning. Begin 1900 werd het gebouw ingericht als lagere school. Na eerst enkele jaren gevestigd te zijn op nummer 320, vestigden Sieto en Marijke Hoving zich op 3 oktober 1963 op de Nieuwezijds Voorburgwal 282 met hun cabaret Tingel Tangel. In een paar van de klaslokalen richtten zij hun theater in. De zaal had toen een capaciteit van 145 plaatsen. In het gebouw kwam ook een galerie. Het theater floreerde tot in de jaren ’80 maar raakte daarna wat in de vergetelheid. In 1989 namen Paul Haenen en Dammie van Geest het theater over. De zaal werd geschikt gemaakt voor televisie-uitzendingen, en het toneel werd vergroot, met als gevolg dat het aantal zitplaatsen tot 115 werd teruggebracht. De galerie werd verbouwd tot foyer. De naam Tingel Tangel werd veranderd in Het Betty Asfalt Complex. Niet alleen de tv-uitzendingen van Paul Haenen kwamen vanuit dit complex, maar ook allerlei andere cabaretiers en kunstenaars traden hier op. In 2002 constateerde de gemeente Amsterdam allerlei brandtechnische en bouwkundige gebreken, die een ingrijpende verbouwing noodzakelijk maakten. Die vond plaats in 2005. Het complex was tot 2019 van de gemeente Amsterdam. Daarna ging het over naar Stichting Stadsherstel Amsterdam. Vanaf februari 2021 vonden er onder auspiciën van Stadsherstel opnieuw grote verbouwings- en funderingswerkzaamheden plaats. Het souterrain van het complex werd zodanig uitgegraven dat er ruimte kon worden gecreëerd voor een tweede (kleine) zaal en een bijbehorende foyer. Het Betty Asfalt Complex was vanaf toen een écht complex in hartje Amsterdam met in het hele gebouw moderne luchtverversing, nieuwe elektra, sanitair en verwarming. Het BAC is nu niet alleen geschikt voor theatervoorstellingen maar ook voor kleine congressen, festivals, presentaties, vergaderingen en feesten. Per 1 juli 2024 wordt de exploitatie van het Betty Asfalt Complex overgedragen worden aan theatercollectief De Theatertroep. Zij zetten de missie voort onder de naam Theater de Richel.

2. Missie/Visie

Theater de Richel (vh. Betty Asfalt Complex) wil een onafhankelijk podium zijn voor gevarieerd en toegankelijk theateraanbod van gevestigde namen tot aanstormend talent, een onmisbare schakel in de keten.

Het aanbod kenmerkt zich door vrijheid, authenticiteit, ambacht, zelfrelativering en communicatie met publiek. Voor jonge cabaretiers die vlieguren willen maken, hun talent en ambacht willen ontwikkelen. Voor gearriveerde theatermakers die een nieuw programma of nieuwe vorm uitproberen. Voor kleinschalige, intieme voorstellingen die horen in een kleine zaal. Voor makers die zich buiten het gevestigde circuit bevinden…

De Richel programmeert en organiseert theateractiviteiten, waarmee het publiek en theatermakers aan zich bindt. Het programma-aanbod en de laagdrempelige sfeer geven Betty Asfalt een uniek profiel en dragen bij aan de aanboddiversiteit en de versterking van het stedelijke culturele klimaat. Het vormt een belangrijke schakel in de keten van talent- en genre ontwikkeling, omdat het door zijn kleinschaligheid dé plek is waar gevestigde cabaretiers en theatermakers hun try- outs kunnen houden, en aanstormende talenten hun eerste stappen kunnen zetten en publiek kunnen opbouwen. Daarom is het een waardevolle aanvulling op de grotere zalen in de stad. Jochem Myjer, Theo Maassen, Brigitte Kaandorp en Paul de Leeuw zetten er hun eerste stappen.

Sfeer

Met een toegankelijke, en persoonlijke programmering, heeft Betty Asfalt door de jaren heen een trouw publiek opgebouwd. Veel mensen komen voor de unieke, intieme en persoonlijke sfeer waarbinnen ook de eventueel minder bekende culturele uitingen kunnen worden beleefd, in een breed scala van genres. Een aantrekkelijke plek dus, waar publiek èn makers zich thuis voelen, waar persoonlijk contact is, waar ruimte is voor experiment, reflectie en voor gezelligheid. Een plek waar mensen graag (terug) komen, of dit nou makers, stadsgenoten of bezoekers van buiten zijn.

De Richel (vh. Betty Asfalt) streeft naar onafhankelijkheid en het vrije woord. De programmering bestrijkt een breed palet met onder andere stand-up comedy, literatuur, teksttoneel, kleinkunst, cabaret, theater, muziek, wetenschap, spoken word en crossovers/variété.

3. Doelstelling

3.1 Statutaire doelstelling

Het doel van de Stichting is:

– het bevorderen en ondersteunen van de activiteiten van het in Amsterdam gevestigde theater Het Betty Asfalt Complex, vanaf 1 juli 2024 genoemd Theater de Richel

– het voorbereiden en (doen) uitbrengen van theaterproducties in voornoemd theater

– het ter beschikking stellen van (technische) voorzieningen en financiële middelen aan genoemd theater

– de Stichting beoogt niet het maken van winst

3.2 Middelen voor het realiseren van de doelstelling

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het al dan niet in samenwerking met derden financieren van producties, alsmede het al dan niet in samenwerking met derden organiseren van producties alles binnen het programmeringsbeleid van Theater de Richel (vh. Betty Asfalt Complex)

– het verwerven van fondsen en sponsorgelden

– het oprichten en in stand houden van een kring van begunstigers, die bereid zijn de activiteiten van de stichting financieel te steunen.

– meer in het algemeen al hetgeen te doen wat dienstig kan zijn aan het hier voor onder 1 omschreven doel.

3.3 Afwezigheid winstoogmerk

De Stichting heeft geen winstoogmerk zoals blijkt uit artikel 1 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. De organisatie streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. Dit blijkt uit het feit dat de instelling de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling.

3.4 Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 16.6 van de statuten zal een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de Stichting heeft

4. Besteding van gelden en vermogen

4.1 Besteding van de gelden

De Stichting besteed de verworven gelden onder andere aan:

– het financieren van producties binnen het programmeringsbeleid van Theater de Richel (vh. Betty Asfalt Complex)

– het organiseren van producties binnen het programmeringsbeleid van Theater de Richel (vh. Betty Asfalt Complex)

– technische faciliteiten op het gebied van theatertechniek voor Theater de Richel (vh. Betty Asfalt Complex)

– verbeteringen op het gebied van automatisering en digitalisering ten behoeve van Theater de Richel (vh. Betty Asfalt Complex)

– het mogelijk maken van onderdelen van de theater/muziekprogrammering in Theater de Richel (vh. Betty Asfalt Complex)

– talentontwikkelingsprogramma’s

– educatieve activiteiten

4.2 Vermogen van de Stichting

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

– subsidies en andere bijdragen

– schenkingen, erfstellingen en legaten

– alle andere verkrijgingen en baten

De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

De Stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de Stichting.

Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester van het bestuur.

Op grond van de statuten van de Stichting en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de Stichting. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van de Stichting als ware het eigen vermogen.

5. Gegevens van de organisatie

5.1 Contactgegevens

Stichting Het Betty Asfalt Complex

E-mailadres kantoor@bettyasfalt.nl

KvK 87780321

Bank NL96 ABNA 0117 2501 04

Fiscaal nummer 864404001

Samenstelling bestuur

Jacob Bron, voorzitter

Floor Marie Nicolas, secretaris

Ralph Levie, lid

Els Enschedé-Stam, lid

6. Overige

6.1 Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden conform artikel 7.5 van de statuten van de Stichting. Onkosten gemaakt het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed, mits niet bovenmatig. De Stichting heeft geen personeel in dienst.

6.2 Beschrijving van de administratieve organisatie

Per einde van ieder boekjaar maakt de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar op, welke jaarstukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar en, in de subsidiënten zulks wensen, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of een accountants-administratieconsulent aan het bestuur worden aangeboden.

De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. Vaststelling van de jaarstukken door het bestuur strekt de penningmeester tot decharge voor het door hem gevoerde beheer.

6.3 Publicatieplicht

De Stichting voldoet aan haar publicatieplicht via de volgende webpagina: www.theaterderichel.nl/stichting-betty-asfalt

Beleidsplan